Pogoji uporabe

1. Splošno

Nahajate se na zaposlitvenem portalu najZaposlitev.si (v nadaljevanju portal), ki je namenjen iskalcem zaposlitve in zaposlovalcem. Upravljavec portala je podjetje Infodraf d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec).
Preden nadaljujete, preberite navedena pravila za uporabo portala, ki urejajo le-to ter vaš dostop do portala. Z nadaljnjo rabo portala potrjujete, da ste s pogoji seznanjeni, vas njihove določbe zavezujejo ter z njimi soglašate. Upravljavec si pridržuje pravico do dopolnjevanja in spreminjanja pogojev uporabe portala. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na portalu.

V nadaljevanju pojem uporabnik pomeni tako registrirane kot neregistrirane uporabnike portala.

2. Storitve in vsebine portala

Na portalu lahko delodajalci objavljate oglase za vaše podjetje, pregledate lahko življenjepise iskalcev dela, uporabljate lahko spletna orodja za izbor med prijavljenimi kandidati, poleg tega pa lahko poskrbite za grajenje blagovne znamke vašega podjetja.
Oglas lahko najprej objavite za največ 30 dni, po preteku pa ga lahko ponovno objavite.

Ob registraciji in uporabi storitev portala se delodajalec strinja, da lahko upravljavec njegovo podjetje navede kot referenco. Prav tako se delodajalec strinja, da se njegovi aktualni zaposlitveni oglasi lahko dodatno izpostavijo tudi na vseh partnerskih medijih, razen v primeru, da se delodajalec s tem ne strinja, ob čemer pa mora posredovati pisno obvestilo (obvestilo naj delodajalec pošlje na e-naslov: info@najzaposlitev.si). Ob registraciji podjetja na portal se delodajalec samodejno prijavi tudi na prejemanje mesečnih e-novic, od njih pa se lahko kadarkoli tudi odjavi na posebni povezavi, ki je navedena v vsakem poslanem sporočilu.

Iskalci zaposlitve pa lahko na portalu sestavite in na svojih straneh tudi shranite vaš CV, z njim pa se lahko tudi hitro prijavite na oglase ter ga vpišete v bazo življenjepisov. Portal vam prav tako omogoča dober pregled nad iskanjem zaposlitve, lahko pa se naročite tudi na E-informator ali RSS za hitrejši dostop do ažurnih informacij o izbranih prostih delovnih mestih.
Prijava na oglas je mogoča, tudi če niste registrirani uporabnik portala. Delodajalci ponujajo eno ali več možnih oblik prijave (se razlikuje med delodajalci), možnosti pa so: prijava po e-pošti, prijava preko spletne strani delodajalca, prijava preko telefona in/ali prijava na naslov preko navadne pošte. Preko izbrane možnosti prijave se v vsakem primeru iskalci zaposlitve prijavijo neposredno delodajalcu in ne na naslov info@najZaposlitev.si (prijava na ta naslov ne bo obravnavana). Vpisan e-naslov iskalca zaposlitve služi delodajalcu kot kontakt, ki ga slednji lahko uporabi za namene obveščanja o nadaljnjem selekcijskem postopku (npr. povabilo na razgovor, obvestilo o neizbranosti, zahteva po dodatnih dokazilih itd.). V kolikor je uporabnik registriran za kontakt obveščanja velja e-naslov, s katerim je bila opravljena registracija, če pa uporabnik ni registriran, pa vpiše svoj e-naslov v posebno polje v obrazcu ob prijavi na oglas.

3. Avtorske pravice

Ogled in uporabo vsebin, dostopnih na portalu, delodajalec dovoljuje v skladu z avtorskimi pravicami, ki ščitijo vsebino, dostopno na portalu.
Uporabnik, brez pisnega soglasja upravljavca, ne sme kopirati, objavljati, prenašati, spreminjati, prikazovati, distribuirati ali prodajati vsebin, objavljenih na portalu. Z namenom branja in nekomercialne uporabe pa je dovoljeno tiskanje in nalaganje vsebin.
Uporabnik je lastnik vseh vsebin, ki jih na portal naloži sam, vsa ostala vsebina portala pa je last upravljavca (t. j. besedilo, slike, grafika, logotip, programska oprema, vizualni oglasi).

4. Dostopnost portala

Vsebine portala je dostopna vse dni v letu, lahko se pojavijo zgolj krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. Če pa bodo le-ti razlog daljše nedostopnosti portala, pa bo upravljavec o tem uporabnike obvestil.
Dokler uporabnik ne zapre brskalnika ali zapusti portala, so podatki v obrazcih dostopni.
5. Odgovornosti in dolžnosti upravljavca

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za napake na povezanih spletnih straneh, prav tako ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, povezano z uporabo portala. Med dolžnosti upravljavca ne spada, da spremlja naknadne spremembe statusa registriranih podjetji. Zaradi spremenljivosti podatkov dostopnih na portalu, upravljavec prav tako ni odgovoren za ažurnost, pravilnost ali točnost podatkov.
Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za:
– netočne in neverodostojne podatke s strani iskalcev zaposlitve ali delodajalcev
– izgubo vsebin zaradi napačne rabe portala, neznanja uporabnika ali neustreznosti računalnika
– odzivnost iskalcev zaposlitve na objavljene oglase
– vsebine objavljenih zaposlitvenih oglasov delodajalcev
– kakršne koli možne škodljive posledice uporabe vsebin portala
– slabo delovanje portala zaradi motenj ali slabega delovanja internetnega omrežja
– nedovoljen dostop do strežnikov s strani tretjih oseb ali virusov, ki bi jih tretja oseba lahko prenesla na portal
– uporabo osebnih podatkov, shranjenih na portalu, s strani tretjih oseb
– za okvare in izgube podatkov kot posledica tehničnih napak
– nadaljnji proces selekcijskega postopka in sodelovanje med delodajalcem in uporabnikom
– deaktiviranje oglasa preden se izteče rok za prijavo.

6. Nezakonita in prepovedana uporaba

Uporabnik lahko storitve portala uporabi le v svojem imenu ter v imenu tistih, za katere ima pooblastila v skladu z veljavnimi predpisi ali drugo pravno podlago, da jih lahko zastopa in/ali predstavlja. Uporabnik se z uporabo portala obvezuje, da bo slednjega uporabljal le v zakonite namene in namene, ki so skladi z določenimi pogoji uporabe. Vsakršno pridobivanje nepooblaščenega dostopa do storitev portala, z njim povezanega omrežja ali podatkov uporabnikov, je prepovedano. Prav tako se ne sme uporabljati portala na način, ki mu lahko škodi, ga poškoduje, onemogoči ali preobremeni. Prepovedano pa je tudi takšno ravnanje proti ostalim uporabnikom portala.
Upravljavec si pridržuje pravico, da oglas, ki ga podjetje iz svojega uporabniškega računa objavi za drugo podjetje (razen če je to dovoljeno s posebnim dogovorom), umakne ali podjetju odvzame pravice, ki mu v okviru paketa pripadajo.
Oglas za isto ali zelo podobno delovno mesto se lahko ponovno objavi, le če je bil ta pred tem objavljen vsaj 30 dni.

7. Varovanje uporabniškega računa in zasebnosti uporabnikov

Za možnost dostopa do nekaterih vsebin na portalu je nujno, da se uporabnik registrira. Tako upravljavec pripomore k varnosti vaših zaupnih podatkov in preprečuje dostop nepooblaščenim osebam. Z registracijo lahko upravljavec portala namreč preverja vašo identiteto in le tako omogoča dostop do vaših zaupnih podatkov, shranjenih na vaših osebnih straneh na portalu.
Pri registraciji si sami izberete uporabniško ime. Ob nadaljnji uporabi portala je odgovornost za vsakršne dejavnosti v okviru vašega računa popolnoma vaša. Svojih podatkov ob registraciji ne delite z osebami, ki niso neposredno povezane s storitvami dotičnega portala. Prav tako nikoli ne smete uporabiti uporabniškega računa druge osebe, če za to nimate njenega dovoljenja. V primeru suma zlorabe uporabniškega računa ali kršenja pogojev uporabe, upravljavec lahko blokira uporabniški račun registriranega uporabnika.
Upravljavec portala se odpoveduje vsakršne odgovornosti za škodo ali kakršnokoli izgubo, ki nastane kot posledica nepooblaščene rabe vašega uporabniškega računa.
Prav tako je dolžnost uporabnika, da upošteva zakone in predpise povezane z varstvom osebnih podatkov, in tako varuje svoje geslo, prav tako pa ne izvaja nezakonitih dejanj, ki se povezujejo z zasebnostjo ostalih uporabnikov portala.

8. Obveznosti uporabnikov

Delodajalec ne sme objavljati oglasov, katerih vsebina kaže na versko, spolno, narodnostno ali kakršno koli diskriminacijo. Prav tako ne sem objavljati oglasov, katerih vsebina bi lahko žalila verska ali politična prepričanja uporabnikov portala, bi lahko prizadela človekovo dostojanstvo ali kako drugače škodila interesom uporabnikov. Oglasi, ki jih objavlja delodajalec morajo biti v skladu s pravnimi in veljavnimi predpisi, ki se tičejo oglaševanja in ne smejo biti v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih ter Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Oglasi morajo prav tako biti v slovenskem jeziku.
Vsako podjetje ima lahko na dotičnem portalu zgolj en uporabniški račun.
Dolžnost delodajalca je, da hkrati ne objavi več identičnih ali podobnih oglasov za isto delovno mesto.
Obveznost iskalcev zaposlitve pa je, da pri prijavi na delovno mesto podajajo zgolj resnične in točne podatke ter odgovarjajo za njihovo verodostojnost. Upravljavec se odpoveduje vsakršni odgovornosti za netočnost podatkov iskalcev zaposlitve.

9. Cene storitev portala

Iskalci zaposlitev lahko portal uporabljajo povsem brezplačno. Plačljive storitev portala pa bodo zaračunane po objavljenem ceniku. Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€). V skladu s 1. točko 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) DDV ni obračunan, saj upravljalec, ni davčni zavezanec.

10. Pravica do umika ali zavrnitve oglasa/uporabniškega računa

V primeru, da je oglas v nasprotju z ZDR-1, ZPDZC-1, s Slovenskim oglaševalskim kodeksom ali veljavnimi predpisi o oglaševanju, lahko upravljavec oglas zavrne ali umakne, prav tako lahko upravljavec objavo oglasa zavrne tudi brez posebnih obrazložitev.
Če oglas kaže na narodnostno, rasno, versko ali spolno diskriminacijo, prizadene človekovo dostojanstvo ali pa škoduje interesom uporabnikov, lahko upravljavec oglas zavrne, brez da bi za to zaprosil ali obvestil delodajalca.
Vsako podjetje, ki se odloči, da bo sodelovalo s portalom, bo upravljavec preveril po javno dostopnih podatkih in si glede na to pridržuje pravico, da oglas zavrne ali umakne. Prav tako lahko oglas umakne ali zavrne, če vsebina oglasa ni vpisana v register ali opredeljena v ustanovitvenem aktu.
V primeru, da upravljavec sumi na neustrezno dejavnost podjetja, lahko od slednjega zahteva pisno izjavo, da ima ustrezno dejavnost, katere vsebina se nanaša na objavo posameznega oglasa, registrirano.
Če podjetje ne posluje več, je v postopku izbrisa, krši navedene Splošne pogoje uporabe ali objavlja neprimerne oglase, lahko upravljavec blokira uporabniški račun podjetja. Prav tako lahko upravljavec zavrne registracijo podjetja, če podatkov, ki jih je slednje navedlo ob sami registraciji, ne more preveriti. Upravljavec pa lahko oglas umakne in blokira uporabniški račun delodajalca, če slednji ne poravna obveznosti storitev, ki so navedene na izstavljenem računu.

11. Izjava delodajalca po ZPDZC-1

Delodajalec se z uporabo storitev portala zavezuje k spoštovanju Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Iz tega pogoja velja, da vsak delodajalec, ki objavi oglas na portalu, obenem sprejema in izjavlja:
“Kot delodajalec s strinjanjem s Splošnimi pogoji uporabe portala obenem izjavljam, da imam ustrezno dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo posameznega oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register.”

12. Pristojnost

Uporabniki soglašajo, da za uporabo portala in za tolmačenje navedenih splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.
Za vse morebitne spore, nastale kot posledica uporabe portala, je pristojno sodišče v Celju.

Podatki o upravljavcu portala: INFODRAF d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana. Registrski organ: Okrožno sodišče Celje. E-pošta: info[at]infodraf.si.